Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 45 - nummer 28
13 april 2017
Agenda:  
13 april: Paasontbijt
14 t/m 17 april: Paasweekeinde
21 april: Koningsspelen
22 april t/m 7 mei: Meivakantie.

Voorgenomen samenwerking

De besturen van de stichting Montessori Onderwijs Zuid Holland (MZH) en de stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp (PCBO)  hebben gezamenlijk de intentie uitgesproken per 1 januari 2018 te willen fuseren. Daartoe is een verkenning uitgevoerd met als resultaat dat er groen licht is voor een nader onderzoek naar fusie. De te vormen nieuwe organisatie krijgt 9 schoollocaties in beheer met in totaal circa 1900 leerlingen (onze stichting 'MZH' telt nu ongeveer 1200 leerlingen). Uitgangspunt bij de beoogde fusie is dat de identiteit en eigenheid van de afzonderlijke scholen behouden blijft en de operatie zonder inkrimping en hergroepering van arbeidsplaatsen gerealiseerd wordt. De beoogde fusie is ingegeven om, via een bescheiden schaalvergroting en daardoor het verruimen van de mogelijkheden, het hoofd te kunnen bieden aan wat heden ten dage organisatorisch, personeel- en beheersmatig van een moderne onderwijsorganisatie wordt gevraagd. De schaalgrootte die met de fusie wordt bereikt is toereikend om op boven genoemde beleidsterreinen de goede ontwikkeling door te maken. De bestuurders van MZH en PCBO zien belangrijke veranderingen in wat kinderen gezamenlijk en individueel nodig hebben (Passend Onderwijs). Daarbij wordt de regelgeving steeds complexer. Daarom menen zij samen een steviger basis te kunnen vormen om deze uitdagingen aan te gaan met als bovenliggend doel de kwaliteit van onderwijs en een professionele werkomgeving voor hun schoolleiders en leerkrachten!

Mufterdag

...In sommige klassen wordt op 'juffendag' de verjaardag van de juffen gevierd, in andere op 'meesterdag' die van de meester(s). Wát echter te doen als je les krijgt van een meester én een juf? Dan noem je dat als creatieve leerling 'Mufterdag'! Enkele dagen geleden was het zover: de kinderen van de bovenbouwgroepen hadden een gezellig programma en -zoals dat hoort op een montessorischool- natuurlijk grotendeels door henzelf georganiseerd! (meer foto's in de App). 

BHV

Woensdagmiddag lieten de 10 BHV 'ers die onze school rijk is zich weer nascholen. Zo werden alle levensreddende handelingen opnieuw geoefend en ook het gecontroleerd blussen stond op het programma!

Paasontbijt

In alle klassen werd er vanmorgen extra lekker ontbeten. Er werden héél veel eitjes verstouwd en erna werden er paasknutsels gemaakt. Dankzij de hulp van velen werd het een feestelijke bijeenkomst! Meer foto's vindt u in de App.

Blokfluitconcert

Juf Nellie geeft aan kinderen die dat leuk vinden na schooltijd blokfluitles. Vanzelfsprekend is het dan na enkele weken oefenen heel erg leuk om een concertje te geven! Voor een belangstellend ouderpubliek werden verschillende nummers ten gehore gebracht. In de App vindt u ook nog een filmpje!

...een heerlijk vers croissantje met sinaasappelsap...
Wat wil je nog meer...?