Nieuwsbrief Elckerlyc Montessorischool

Jaargang 49 - nummer 6 - 17 JULI 2020

Agenda:  

17 juli: Laatste schooldag
18 juli: Start zomervakantie
31 augustus: Eerste schooldag
8, 15 en 22 september: Bewaarde Land

Schoolplan 2019-2023

De sterke punten en kansen van Elckerlyc liggen in het Montessori onderwijs dat kindgericht is in een maatschappij die een meer individuele benadering vraagt. Het internationale karakter van de school en de kwalitatief hoge uitstroom in combinatie met Nederland als internationaal gericht land gericht op een kenniseconomie.
Voor de vier jaar van dit schoolplan hebben we vastgesteld dat de visie, missie en doelen helder geformuleerd, gezamenlijk gedeeld en toegepast dienen te gaan worden.
Hierbij zijn onze hoofddoelen afgeleid van die van onze Stichting MZH, die daarbij nadrukkelijk als leus heeft: Ieder kind zijn eigen top.
1. Montessori-identiteit nadrukkelijker als uitgangspunt toepassen. Meer aandacht voor Montessori (na)scholing van personeel en methodes beoordelen vanuit Montessori optiek.
2. Bestaande leerlijn Engels evalueren en bekijken of Montessori methode toepasbaar is.
3. Handhaven hoge niveau van de eindopbrengsten van Elckerlyc. Vergelijking zoeken met andere Montessorischolen met hoge eindopbrengsten. Beleid bepalen ten aanzien van hoogbegaafden/ hoogpresteerders.
4. Vergroten synergie op inhoud tussen Elckerlyc Montessori Basisschool en International School.
5. Vormgeven aan een lerende organisatie, waar leerkrachten uitdrukkelijk gestimuleerd en gemotiveerd worden zich te ontwikkelen.

Taal: doen! aangeschaft

In het eerste jaarplan (2019/2020) van deze vier jaren is het verouderde Montessori materiaal op gebied van taal opgepakt. Een werkgroep bestaande uit Jon van Gennep, Marijke Groenewegen en Henriette ten Hengel heeft zich verdiept in de mogelijkheden, voorgesteld Taal: doen! van Ave-ik aan te schaffen voor zowel de midden- als de bovenbouw, om zodoende ook de doorgaande lijn beter te gaan vormgeven. De kasten zijn aangeschaft en in juni was er een studiemiddag van het team. Komend schooljaar wordt Taal: doen! gebruikt.

Beleid voor hoogbegaafden

In het jaarplan 2020/21 staat het vormgeven van een hoogbegaafdenbeleid gepland. Hiermee is inmiddels gestart. Ronald Elward en Marijke Groenewegen werken het beleidskader uit met advies van Brigit Brinkman van de DNKRS. Brigit is ECHA-specialist in Gifted Education, heeft 14 jaar in het Montessorionderwijs gewerkt en begeleidt hoogbegaafde leerlingen in diverse verrijkingsgroepen.
Komend schooljaar volgen Selma Gallacher, Hannadea van Rekom en Jeanette Ekholm een driedaagse cursus via SlimEducatief, gefaciliteerd door ons samenwerkingsverband PPO Leiden, om zodoende in alle bouwen meer kennis en vaardigheden op te bouwen.

Cloudwise online

Bijblijven met de laatste ontwikkelingen is zeker op digitaal gebied belangrijk. Momenteel implementeert Elckerlyc het COOL leerplatform van Cloudwise. Dit is een schil over Google Classroom en andere digitale applicaties heen als classroom management systeem.
Qua systemen en infrastructuur beschikken we hiermee over middelen die bij de tijd zijn. De komende periode vergroten we onze kennis en vaardigheden om hiermee te werken.

Musical groep 8

Hoewel het er een paar maanden geleden even op leek dat de musical wellicht niet live uitgevoerd kon worden, is dat gelukkig toch mogelijk gebleken. Op school deze keer, in de aula, met per kind twee ouders of verzorgers, werd op een toch erg sfeervolle haast knusse huiskamersfeer dit hoogtepunt van het laatste basisschooljaar opgevoerd.

Eerste ervaringen met anders plannen

In de Middenbouw waren we de laatste jaren gewend om de methodelessen klassikaal aan te bieden, zoals de spellingles aan groep 4 en 5, de rekenles en de begrijpend lezen les. Dit gebeurde dan naast het aanbieden van Montessori-materiaal en alle individuele lesjes die de kinderen kregen. Het was de bedoeling dat ze dan meer en betere uitleg kregen. Het betekende echter ook dat kinderen soms zeiden ‘dat ze klaar waren met hun werk’, terwijl er altijd ander werk (dan de werkboekjes) uit de kasten gepakt kon worden. Dit was lang niet altijd een vanzelfsprekendheid.
Bij de start van de coronaperiode is de strakkere planning losgelaten. Wij besloten in de beide middenbouwen onze planning nog wel op de achterkant aan te geven, als houvast, maar daarbij iedereen een eigen weekplanning te laten maken. Deze werd dan elke maandag door kind en juf gezamenlijk ingevuld.
Dit resulteerde erin dat iedereen met zijn eigen werk aan de slag ging, we minder groepslessen geven, maar meer rondes konden lopen en als neveneffect dat kinderen veel meer met het Montessorimateriaal zijn gaan werken. Iedereen kan nu nog meer zijn eigen tempo gaan aanhouden en verschillend werk gaan doen. Deze ervaring heeft ons verrijkt en ervoor gezorgd dat we volgend jaar anders het jaar gaan starten: groep 3 in eerste instantie nog wel bij de hand nemend, maar groep 4 en 5 veel individueler gaan laten werken. Het Montessorimateriaal is nu veel makkelijker en logischer onderdeel gaan uitmaken van de les.
Marijke Groenewegen

Jamara rekenen

Voor sommige kinderen is het leren rekenen niet eenvoudig. Ondanks de extra hulp binnen de klas en het inoefenen van sommen, blijven deze kinderen moeite houden met het optellen en aftrekken. Ondertussen gaan de lessen in de klas verder. Soms is een kind nog niet toe aan het leren. Het fundament ontbreekt dan. Met Jamara rekenen (vernoemd naar de eerste drie kinderen die er mee gewerkt hebben: Jacquline, Marith, Raf) ga ik met de kinderen terug naar hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseren. Ik maak hierbij gebruik van het lijf, de handen en blijf zo dicht mogelijk bij het kind. Ik pak o.a. richtingsproblemen aan (kinderen die hier problemen mee hebben spiegelen bijvoorbeeld 25 in 52), zo min mogelijk handelingen verrichten, juiste denkstrategie aanleren, één duidelijke rekenstrategie aanleren, splitsingen leren automatiseren door te voelen en te ervaren. De kinderen oefenen thuis iedere dag ongeveer 10 minuten a.d.h.v. routekaarten. De eerste keer doe ik dit samen met de ouders. Kom voor meer informatie gerust een keer langs.
Karin Steegstra -Kromdijk, remedial teacher

Juf Sandra start in OB2

Na de zomervakantie heb ik de eer om bij jullie kinderen op school te werken. Ik heb hier erg veel zin in. De afgelopen weken ben ik al een aantal keren op school geweest en dit voelde erg fijn.
Nu wil ik mij natuurlijk ook graag aan jullie voorstellen. Ik ben Sandra Caspers, 42 jaar en wonende in Hazerswoude. Ik ben moeder van 2 lieve dochters van 11 en 14 jaar. Ik sta alweer bijna 20 jaar met veel plezier voor de klas. Het grootste gedeelte hiervan heb ik doorgebracht bij de kleuters. Hun enthousiasme, eerlijkheid, zelfstandigheid, creativiteit, spontaniteit zijn dingen waar ik dagelijks van kan genieten.
Ik kijk ernaar uit om jullie kinderen en natuurlijk jullie ouders te leren kennen.
Voor nu wens ik jullie allemaal een fijne vakantie en tot 31 augustus

Afscheid juf Marian

Na vijf jaar voor Elckerlyc gewerkt te hebben verhuist juf Marian naar het hoge Noorden. Wij danken haar voor haar grote inzet en wensen haar veel geluk en succes! 

Studiedagen 2020/2021

Gedurende het schooljaar vindt een aantal studiedagen plaats voor de leerkrachten. Voor het schooljaar 2020/21 zijn de data waarop de school is gesloten: 16 oktober, 26 oktober, 27 oktober, 25 tot en met 28 mei, 24 juni, 25 juni en 28 juni. Hierbij is 28 juni een gezamenlijke dag met de International School.

Einde schaakseizoen

De Elckerlyc Schaakclub speelde dit jaar vanaf 10 maart online, en sindsdien zijn er 42 (!) toernooien geweest, met in totaal ruim 40 spelers.
De grote winnaars zijn: Stanley (20 toernooiwinsten), en Maxim en Sabin
(allebei 7 overwinningen). Martín en Alex hebben twee keer gewonnen, en Francesco, Apeksha, Ayodhya, & Alan één keer.
Hopelijk spelen we in de herfst weer "over het bord" :-)